วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก

วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก

วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก การรักษาวัณโรคที่มีประสิทธิภาพจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวผู้ป่วยและลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชนได้ ในปัจจุบัน พบปัญหาเชื้อวัณโรคดื้อยา รวมทั้งวัณโรคดื้อยาหลายขนาน

เพิ่มมากขึ้น เป็นอุปสรรคสำคัญในการรักษาวัณโรคให้ประสบความสำเร็จ ในปี พ.ศ. 2561 ทั่วโลกพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา rifampicin จำนวน 484,000 ราย (ร้อยละ 78 วินิจฉัยเป็น MDR-TB และร้อยละ 6.2 ของ MDR-TB วินิจฉัยเป็น extensive drug resistant TB, XDR-TB)

สำหรับสถานการณ์วัณโรคในประเทศไทยนั้น องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยอยู่ใน 1 ใน 14 ประเทศทั่วโลกที่มีภาระวัณโรคสูงสุด ทั้งจำนวนผู้ป่วยวัณโรค วัณโรคที่พบร่วมกับการติดเชื้อเอชไอวี และวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ในปี พ.ศ. 2561

ประเทศไทยมีอุบัติการณ์ของผู้ป่วยวัณโรคจำนวน 106,000 ราย คิดเป็น 153 รายต่อแสนประชากร และมีอุบัติการณ์ของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา rifampicin

ปัญหาของวัณโรคในทั่วโลกนั้น องค์การอนามัยโลกร่วมกับสหประชาชาติได้มีแผนเพื่อยุติวัณโรคให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายวัณโรคให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องประกอบไปด้วย การวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว การรักษาที่เหมาะสมทันท่วงที และการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ

วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก

วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก

Extremely severe multidrug-resistant tuberculosis Effective TB treatment can benefit both the patient and reduce the spread of the infection to the community. Including drug-resistant tuberculosis.

Add more Globally, 484,000 people with rifampicin-resistant tuberculosis (78% diagnosed with MDR-TB and 6.2% of MDR-TB were extensive). drug resistant TB, XDR-TB)

For the TB situation in Thailand. The World Health Organization ranks Thailand among the 14 countries with the highest TB burden. Both the number of tuberculosis patients Tuberculosis found in conjunction with HIV infection. And drug-resistant tuberculosis in 2018.

Thailand has an incidence of 106,000 tuberculosis cases, accounting for 153 cases per 100,000 population. And the incidence of drug-resistant tuberculosis rifampicin

The problem of tuberculosis around the world. The World Health Organization, together with the United Nations, has a plan to end TB by 2030. Successful control and prevention of the spread of tuberculosis must include: Quick diagnosis Timely and appropriate treatment And control of airborne contamination.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก google

โรคด่างขาว
โรคปอดบวม
โรคฟีนิลคีโตนูเรีย
โรคไข้เลือดออกเดงกี
ซิกัวเทอรา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*