โรคโควิด

โรคโควิด

โรคโควิด ไวรัสโคโรน่าเป็นไวรัสที่จัดอยู่ในวงศ์ใหญ่ที่สุดในบรรดาไวรัสที่พบในทั้งสัตว์และคน ไวรัสโคโรน่ายังเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเจ็บป่วยต่าง ๆ ตั้งแต่โรคหวัดธรรมดาจนถึงโรคที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยอย่างรุนแรง

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางและ โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 นี้จะมีอาการเช่นเดียวกับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ โดยจะแสดงอาการตั้งแต่ระดับความรุนแรงน้อย

คัดจมูก เจ็บคอ ไอ และมีไข้ โดยในบางรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการปอดบวมหรือหายใจลำบากร่วมด้วย บางรายเสียชีวิตได้แต่พบไม่บ่อยนัก แต่หากผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว เบาหวาน และโรคหัวใจ จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงหากได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

มาตรฐานองค์การอนามัยโลก ได้แนะนำให้ประชาชน ลดการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงและการแพร่เชื้อในระยะต่างๆ มาตรฐานนี้ยังแนะนำให้ล้างมือ ดูแลสุขอนามัยทางเดินหายใจ เมื่อไอหรือจามให้ใช้ข้อพับแขนด้านในปิดปากหรือใช้กระดาษชำระแล้วทิ้งในถังขยะ

รับประทานอาหารที่ สุก สะอาด ปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ผู้ที่มีอาการไอ หรือจาม

โรคโควิด

โรคโควิด

COVID The coronavirus is the largest family of viruses found in both animals and humans. The coronavirus can also cause a wide range of ailments, from common colds to serious illnesses.

Middle East respiratory disease and Severe acute respiratory disease People infected with the novel coronavirus 2019 will have the same symptoms as those with a respiratory infection. They show symptoms ranging in severity.

Congestion, sore throat, cough, and fever, with some cases of severe symptoms associated with pneumonia or difficulty breathing. Some people can die, but they are rare. But if the elderly and people with underlying diseases, diabetes and heart disease are at risk of serious illness if they are exposed to the novel coronavirus,

World Health Organization standards. Was recommended to the public Reduce exposure to risk factors and transmission at different stages. The standard also recommends hand washing. Take care of respiratory hygiene When coughing or sneezing, cover your mouth with the folded arm inside your mouth or use toilet paper and throw it in the trash.

Eat clean, safe food and avoid contact with people with respiratory-related illnesses. People who have coughed or sneezing.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก google

โรคด่างขาว
โรคปอดบวม
โรคฟีนิลคีโตนูเรีย
โรคไข้เลือดออกเดงกี
ซิกัวเทอรา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*