โรคเรียลีเจียนเนลโลสิส

เรียลีเจียนเนลโลสิส

โรคเรียลีเจียนเนลโลสิส เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ลักษณะโรคมี 2 แบบ ชนิดรุนแรงเรียกโรคปอดอักเสบลีเจียนแนร์ ชนิดไม่รุนแรงเรียกโรคไข้ปอนเตียก

สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ตรวจพบแล้วก่อให้เกิดโรคในคนบ่อยที่สุด Legionella พบได้ทั่วไปในแหล่งน้ำที่มีอุณหภูมิ 32 – 45 ซ สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานหลายเดือนในสิ่งแวดล้อมที่มีความชื้นสูง

วิธีการที่โรคจะติดต่อ ทางการสูดหายใจเอาเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในละอองฝอยของน้ำ น้ำจากหอผึ่งเย็นความร้อน ของระบบปรับอากาศ ฝักบัวอาบน้ำ อ่างน้ำวน เครื่องมือช่วยหายใจ น้ำพุสำหรับตกแต่งอาคารสถานที่ต่างๆ

โรคลีเจียนแนร์ส่วนใหญ่จะปรากฎอาการภายใน 5-6 วันหลังได้รับเชื้อ แต่อาจอยู่ในช่วง 2-10 วัน โรคไข้ปอนเตียกมักจะมีอาการภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังได้รับเชื้อ แต่อาจอยู่ในช่วง 5-66 ชั่วโมง

ระยะที่อาจจะติดต่อไม่พบการแพร่เชื้อระหว่างคนสู่คน คนจึงไม่ใช่พาหะของโรค มีการตรวจเลือดของผู้ป่วยภายหลังป่วยหลายปีพบแอนติบอดีต่อ Legionella ทำให้รู้ว่าเคยป่วยมาแล้ว

โรคเรียลีเจียนเนลโลสิส

It is a contagious disease caused by bacteria. There are two types of severe disease called Legionnair pneumonia. The mild type is called Pontiac fever.

The cause is caused by bacteria. It is most often detected in humans. Legionella is found in water bodies at 32 to 45 C and can survive for months in high humidity environments.

How the disease is contagious Through inhalation of infectious agents in water droplets Water from the cooling tower Of air conditioning system, shower, whirlpool, breathing apparatus Fountains for decorating buildings in various places

Most Legionnaires develop symptoms within 5-6 days of infection. But may range from 2-10 days. Pontiac fever usually symptoms within 24-48 hours of infection. But it can range from 5-66 hours.

Phase that may be contagious No transmission between human and human transmission is not detected. People are not carriers of the disease. A patient’s blood test several years later found antibodies to Legionella, indicating that he had previously been ill.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก google

โรคด่างขาว
โรคปอดบวม
โรคฟีนิลคีโตนูเรีย
โรคไข้เลือดออกเดงกี
ซิกัวเทอรา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*