โรคบิดบาซิลลารี่

โรคบิดบาซิลลารี่ อาการท้องเสียอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเชื้อแบคทีเรียชิเกลลา เกิดจากติดเชื้อจากสัตว์เซลล์เดียวอย่างตัวอะมีบา โดยอาการหลัก ๆ ของโรคบิดที่พบได้แก่ อาการท้องเสีย ถ่ายอุจจาระบ่อย เมื่อถ่ายอุจจาระจะมีมูกหรือมูกเลือดออกมาด้วย และปวดท้อง

โรคบิดบาซิลลารี่ โรคบิดชนิดไม่มีตัว เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มชิเกลลา สามารถพบได้ทั่วไปในพื้นที่ที่มีสุขอนามัยไม่ดี โรคบิดชนิดมีตัว เป็นโรคบิดที่เกิดจากสัตว์เซลล์เดียวอันมีชื่อว่า อะมีบา ที่มักพบการติดเชื้อได้ในพื้นที่ร้อนชื้นและที่ที่มีการดูแลสุขอนามัยที่ไม่ดีมากนัก

ปัจจุบันในประเทศไทยยังพบว่ามีรายงานผู้ป่วยโรคบิดในหลาย ๆ ท้องที่เนื่องจากยังมีบางพื้นที่ที่มีการสุขาภิบาลด้านอาหารและน้ำดื่มที่ไม่ดีพอ ทั้งนี้โรคบิดเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ หากรักษาได้อย่างทันท่วงทีและได้รับการชดเชยภาวะขาดน้ำควบคู่กับการให้ยาฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม

อาการของโรคบิดสามารถแสดงให้เห็นได้ชัดเจนผ่านอาการท้องเสียอย่างรุนแรง แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยติดเชื้อโรคบิดชนิดไม่มีตัวก็อาจไม่มีอาการแสดงให้เห็น แต่จะสามารถตรวจพบเชื้อได้ในอุจจาระ และสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นผ่านอุจจาระได้

Bacillary dysentery Severe diarrhea caused by Shigella bacteria Caused by an infection from a single cell animal such as an amoeba, the main symptoms of coccidiosis are: Diarrhea Frequent defecation When defecating, mucus or mucus discharge comes out as well and abdominal pain.

Coccidiosis Caused by bacterial infection in the Shigella group They can be found commonly in areas with poor hygiene. Live dysentery This is a unicellular dysentery called amoeba that is often infectious in hot, humid and poorly maintained areas.

In Thailand, cases of coccidiosis have been reported in many locales because some areas lack adequate food and drinking sanitation. However, dysentery is a disease that can be cured. If treated promptly and compensated for dehydration in combination with appropriate antiseptics.

Symptoms of dysentery can be evident through severe diarrhea. But in the event that a patient is infected with coccidiosis, there may be no symptoms. But will be able to detect the infection in the feces And can transmit the infection to others through feces

ขอขอบคุณข้อมูลจาก google

โรคด่างขาว
โรคปอดบวม
โรคฟีนิลคีโตนูเรีย
โรคไข้เลือดออกเดงกี
ซิกัวเทอรา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*