โรคไข้เลือดออกเดงกี

โรคไข้เลือดออกเดงกี

โรคไข้เลือดออกเดงกี เป็นโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีมีที่มียุงลายเป็นแมลงนำโรค โรคนี้ได้กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลก โรคได้แพร่กระจายอย่างกว้างขวางและจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมากใน 30 ปีที่ผ่านมามากกว่า 100 ประเทศที่โรคนี้กลายเป็นโรคประจำถิ่น

โรคไข้เลือดออกเดงกี เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี เป็น Single – Strand RNA ในระยะเวลาสั้นๆ เมื่อมีการติดเชื้อไวรัสเดงกีชนิดหนึ่งจะมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเดงกีชนิดนั้นตลอดไป จะมีภูมิคุ้มกันต่อชนิดอื่นๆ

โรคไข้เลือดออกเดงกีติดต่อกันได้โดยมียุงลายบ้านเป็นแมลงนำโรคที่สำคัญ และในชนบทบางพื้นที่จะมียุงลายสวน เป็นแมลงนำโรคร่วมกับยุงลายบ้าน ยุงลายตัวเมียกัดและดูดเลือดผู้ป่วยที่อยู่ในระยะไข้

เป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระแสเลือดมาก เชื้อไวรัสจะเข้าสู่กระเพาะยุง และเพิ่มจำนวนมากขึ้น แล้วเดินทางเข้าสู่ต่อมน้ำลายพร้อมที่จะเข้าสู่คนที่ถูกกัดต่อไป เมื่อยุงที่มีเชื้อไวรัสเดงกีไปกัดคนอื่นก็จะปล่อยเชื้อไปยังคนที่ถูกกัด

โรคไข้เลือดออกเดงกี

Dengue fever Is a dengue virus infection in which Aedes mosquitoes are the carrying insect The disease has become a public health problem in many countries around the world. The disease has spread widely and the number of cases has increased dramatically in the past 30 years in more than 100 countries where the disease has become endemic.

Caused by dengue virus is a single-strand RNA in a short time. When infected with a type of dengue virus, it is immune to that type of dengue virus forever. Will be immune to other types

Dengue fever is contagious, with the house mosquito being a major disease carrying insect. And in some rural areas there will be a mosquito plant. Is a common disease-carrying insect with aedes aegypti A female Aedes mosquito bites and sucks blood in a sick person in the febrile stage.

Periodically there is a large number of viruses in the bloodstream. The virus enters the mosquito’s stomach. And increasing in number Then traveled into the salivary glands ready to enter the next bitten person When a mosquito infected with the dengue virus bites someone, it releases the infection to the bitten person.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก google

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*