โรคเมอร์ส

โรคเมอร์ส

โรคเมอร์ส เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์โคโรน่า ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจเยื่อหุ้มปอดและหลอดลม เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่นี้ถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศ ซาอุดิอาระเบียในปี ค.ศ 2012

โรคเมอร์ส ต่อมาได้แพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆ ฝรั่งเศส อิตาลี จอร์แดน ตูนีเซีย และกาตาร์ ก่อนพบผู้ติดเชื้อคนแรกของประเทศไทยในปี ค.ศ. 2015 เป็นชายชาวต่างชาติที่เพิ่งเดินทางมาจากประเทศโอมาน

ในการระบาดช่วงแรกๆ ผู้ป่วยโรคเมอร์สมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 60-70 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันได้ลดลงเหลือประมาณ 20-30 เปอร๋เซ็นต์แล้วก็ตาม

อาการ มีไข้สูงมากกว่า 38 องศาเซลเซียส อาการทางระบบทางเดินหายใจ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หากอาการ รุงแรงจะมีอาการหายใจเร็ว หอนเหนื่อย แน่นหน้าอก มีอาการขาดออกซิเจน คล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจล้มเหลว เฉียบพลัน

มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรค ประเทศแถบตะวันออกกลาง ผู้ป่วยโรคเมอร์สส่วนมากจะเริ่มแสดงอาการภายใน 14 วัน หลังจากเดินทางกลับ

ติดต่อใกล้ชิดกับนักเดินทางที่มาจากประเทศทางตะวันออกกลางประเทศอื่น พบการแพร่ระบาด มีการติดต่อใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคเมอร์สหรือผู้เสี่ยงติดเชื้อคนอื่นๆ

Caused by the coronavirus strain Affects the respiratory system, pleural membranes and bronchi. The new coronavirus was first discovered in the country. Saudi Arabia in 2012

It later spread to countries, France, Italy, Jordan, Tunisia and Qatar, before the first case of infection in Thailand in 2015 was a foreign man who had just arrived from Oman. In the early stages The death rate of MERS patients is 60-70 percent, now it has dropped to about 20-30 percent.

Symptoms have a high fever greater than 38 degrees Celsius. Respiratory symptoms, cough, sore throat, runny nose. It is similar to acute respiratory failure.

Have a history of traveling to a country where the disease has spread Middle Eastern countries Most MERS patients begin to show symptoms within 14 days of returning.

Stay in close contact with travelers from other Middle Eastern countries. The epidemic was found Having close contact with a MERS patient or someone at risk of infection

ขอขอบคุณข้อมูลจาก google

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*